Vakuutusten yleisyys Suomessa

Suomalaiset ovat vakuutuskansaa – vakuutuksia otetaan mielellään turvaamaan ennalta arvaamattomia tilanteita, joissa vakuutuskorvaukset voivat kattaa yllätyksenä tulleet kustannukset. Tällä tavalla voidaan minimoida riskejä ja varautua yllättäviin tilanteisiin mahdollisimman kattavalla tavalla.

Hyvän vakuutusturvan avulla voidaan ennaltaehkäistä valtavia taloudellisia menetyksiä, joita esimerkiksi talon palaminen tai autolle aiheutunut vahinko voisivat aiheuttaa. Vakuutus tuo myös henkistä turvaa: varautuminen pahimpaan mahdolliseen ja tieto siitä, että taloudellinen puoli olisi mahdollisen vahingon edessä ainoastaan järjestelykysymys, antaa mielenrauhaa vahingosta tai onnettomuudesta toipumisen keskellä. Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin vakuutuskäytäntöihin sekä Suomen yleisempiin vakuutuksiin.

 

Lakisääteiset vakuutukset

Vaikka yksityishenkilölle vakuutukset ovat pääsääntöisesti vapaaehtoisia, on asiassa yksi poikkeus. Moottoriajoneuvon omistajilla on oltava liikennevakuutus, joka korvaa mahdollisissa vahinkotilanteissa tapahtuneita henkilövahinkoja sekä syyttömän ajoneuvon korvauskuluja.

Tämä on vakuutusyhtiöille iso osa liiketoimintaa, sillä pelkästään liikennevakuutuksen markkinat kattavat satoja miljoonia euroja. Liikennevakuutus onkin Suomen yleisin vahinkovakuutustyyppi. Vuokralaisen tulee hankkia kotivakuutus, sillä vuokranantajan tai taloyhtiön vakuutus ei kata vuokralaisen omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja, varkauksia tai onnettomuuksia.

Yrityksellä, jonka palkkalistoilla on ulkopuolisia työntekijöitä, on sen sijaan monia lakisääteisiä vakuutuksia. Työeläkevakuutuksen tarkoituksena on turvata työskentelyajan ansioihin suhteutettu toimeentulo mahdollisen työkyvyttömyyden takia sekä vanhuutta varten.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on sen sijaan tilanteisiin, joissa työntekijä loukkaa itsensä tapaturmaisesti joko töissä, työmatkalla tai muussa työhön liittyvässä asiassa. Tämä vakuutus kattaa myös mahdolliset ammattitautiin sairastumiset. Työntekijän ryhmähenkivakuutus on sen sijaan kuolemantapauksia varten, ja siitä maksetaan kuolemantapauskorvaus lähiomaisille. Neljäs lakisääteinen maksu on työttömyysvakuutusmaksu, joka ohjautuu työttömyyskorvauksista vastaavalle Työttömyysvakuutusrahastolle.

 

Kotivakuutus

Kotivakuutus kuuluu niin ikään suosituimpien vakuutustyyppien joukkoon. Se turvaa tilanteissa, joissa kotona sattuu jotain ennalta arvaamatonta – esimerkiksi tulipalo, vesivahinko, varkaus tai muu itse aiheutettu tilanne, kuten silmälasien rikkoutuminen. Kotivakuutuksen voi nimestään huolimatta hankkia myös vapaa-ajan asunnolle yllättävien tilanteiden varalle.

Kotivakuutuksen laajuus riippuu asumismuodosta. Jos asukas asuu vuokralla tai on taloyhtiön osakkaana, edellytetään häneltä vakuutusta ainoastaan koti-irtaimistolle, sillä taloyhtiön vakuutus kattaa muut mahdolliset vahingot tai tuhot. Sitä vastoin omakotitaloon sekä kesämökkiin kannattaa hankkia vakuutus, joka kattaa sekä itse rakennuksen että irtaimiston.

Kotivakuutus pitää usein sisällään oikeusturvavakuutuksen, jonka tarkoitus on auttaa henkilöä mahdollisissa riitatilanteissa, jotka edellyttävät oikeusapua. Toinen yleinen kotivakuutukseen sisältyvä vakuutustyyppi on vastuuvakuutus, jonka tarkoituksena on kattaa vakuutuksenomistajan mahdollinen korvausvelvollisuus jollekin toiselle taholle.

Kotivakuutusta ottaessa on hyvä miettiä tarkkaan, minkä suuruisen omavastuun haluaa, sillä se vaikuttaa merkittävästi vakuutuksen hintaan. Toiset haluavat, että vakuutus kattaa kaiken aina älypuhelimen näytön korjaamisesta lähtien, kun taas jotkut toivovat sen korvaavaan ainoastaan suuremman vahingon sattuessa.

 

Sairauskuluvakuutus

Sairauskuluvakuutus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa vakuutuksenottaja sairastuu äkillisesti ja hänen elämäntilanteensa muuttuu sairauden seurauksena. Päämääränä on, että vakuutuksen ottanut henkilö on oikeutettu saamaan vakuutuskorvauksia, jos hän on sairastuessaan käyttänyt esimerkiksi yksityisen sektorin terveyspalveluita. Näin ollen lääkäriin meno ei jää lompakon paksuudesta kiinni, vaan sairastumistilanteessa voi hakea korvauksia vakuutusyhtiöltä.

Sairauskuluvakuutus takaa lisäksi sen, että sairastuneella on mahdollisuus saada korvauksia lääkärin määräämistä lääkkeistä ja tutkimus- ja hoitokuluista. Monissa vakuutusyhtiöissä on kuitenkin ehtona, että sairauteen, joka on alkanut ennen vakuutuksen ottamista, ei ole mahdollista saada korvausta. Tämä vakuutustyyppi on yleistynyt viimeisten vuosien aikana, sillä suomalaiset haluavat yhä enemmän turvaa mahdollisten sairaustapausten varalta.

 

Vauvavakuutus

Viime vuosina on yleistynyt vauvavakuutus, joka otetaan jo raskausaikana. Se, missä vaiheessa vakuutuksen saa otettua, vaihtelee vakuutusyhtiökohtaisesti. Joissakin yhtiöissä vakuutuksen voi ostaa netissä jo 11. raskausviikolla, toisissa vakuutusyhtiöissä vasta viikolla 17. Vakuutus on otettava viimeistään 2 kuukautta ennen arvioitua laskettua aikaa.

Vauvavakuutus kannattaa hankkia odotusaikana, sillä se kattaa mahdolliset synnytyksessä aiheutuvat tai raskausaikana ennen vakuutuksen ottoa ilmenevät vammat tai sairaudet. Vakuutus otetaan odottavan äidin terveysselvityksen perusteella, ja se kattaa myös äidin raskaudenaikaisen tai synnytyksen jälkeisen sairaalahoidon. Niin sanottu vauvavakuutus on vakuutusyhtiöstä riippuen voimassa todella pitkään, sairauksien osalta yleensä siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 80. Tapaturmien osalta yläikäraja voi olla jopa 100 vuotta. Vakuutus korvaa tapaturmista ja sairauksista aiheutuvia hoitokustannuksia. Mikäli haluaa pelata varman päälle ja minimoida yllättävät tekijät, on vauvavakuutus ehdottomasti parempi vaihtoehto niin äidin, syntyvän lapsen kuin koko perheen kannalta.

 

Lapsivakuutus

Mikäli vauvavakuutusta ei tule raskausaikana hankkineeksi, on hyvä vaihtoehto lapsivakuutus, jonka voi hankkia heti sen jälkeen, kun vastasyntyneelle on tehty sairaalassa kotiinlähtötarkastus, jonka perusteella vakuutus myönnetään. Lapsivakuutus toimii vauvavakuutuksen tapaan, ainoastaan sillä erolla, ettei se korvaa äidin mahdollisia synnytyksen jälkeisiä komplikaatioita ja hoitokuluja. Niin ikään vakuutuksen ulkopuolelle jäävät syntymän jälkeen mahdollisesti todetut vammat tai sairaudet. Lapsivakuutus kattaa alle 17-vuotiaan mahdolliset urheiluvammat, joten erillistä lisenssivakuutusta ei tarvitse hankkia.

Matkavakuutus

Matkavakuutus on erityisen suosittu paljon matkustavien keskuudessa. Matkavakuutus kattaa ulkomaanmatkojen ohella kotimaassa tehdyt matkat tietyin rajoituksin. Useimmiten ehtoihin on asetettu kilometrimäärä, joka täytyy ylittyä kodista tai vapaa-ajan asunnosta mitattuna. Korvauksia haetaan yleensä jälkikäteen, ellei esimerkiksi sairaalahoidon kohdalla tarvitse maksusitoumusta, jolloin vakuutusyhtiö maksaa suoraan hoitavalle taholle.

Matkavakuutus nousee arvoon arvaamattomaan etenkin kaukomailla, joissa yksityissairaalassa tapahtuvasta hoidosta voi koitua huomattavan lyhyessä ajassa jo useiden kymmenien tuhansien eurojen kustannukset. Euroopan sisäisillä matkoilla tulee toimeen eurooppalaisella EHIC-sairaanhoitokortilla, mikäli on valmis julkisen puolen palveluiden käyttöön.

Matkavakuutuksen tarkoituksena on korvata matkan aikana koituneita, äkilliseen sairauteen tai onnettomuuteen liittyviä hoitokustannuksia. Useimmat niistä myös sisällään omaisille maksettavan kuolemantapauskorvauksen, jos vakuutuksenottaja menehtyy matkansa aikana.

Matkavakuutukseen sisältyy usein pienestä lisähinnasta saatava matkatavaravakuutus, jonka tarkoituksena on turvata vakuutuksenottajan matkalla mukana olevaa omaisuutta. Näin ollen esimerkiksi varkaustilanteessa on mahdollista saada korvausta menetetystä esineestä tai jos esimerkiksi matkatavarat eivät saavu koskaan perille.

Matkavakuutuksen voi ottaa joko jokaista matkaa kohden erikseen, tai vaihtoehtoisesti asiakkaalla voi olla jatkuvasti voimassa oleva matkavakuutus. Jatkuva matkavakuutus tulee jo muutaman matkan vuodessa tekevän kohdalla huomattavasti edullisemmaksi, joten se on ehdottomasti kannattavin vaihtoehto paljon matkustavan kohdalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *