Miten haetaan korvausta vakuutuksesta?

Kun vahinko osuu kohdalle ja vakuutus on voimassa, on vakuutuskorvausten hakeminen mahdollista. Tämä prosessi voi tuntua aikaa vievää ja haastavalta – etenkin, jos on hakemassa korvausta ensimmäistä kertaa. Vaikka vakuutuksiin liittyvät käytännöt ja ehdot saattavat vaikuttaa monimutkaisilta ja vaikeaselkoisilta, on syytä muistaa, että suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat maailmanlaajuisella tasolla mitattuina todella reiluja ja asiakaslähtöisiä. Tärkeintä on olla rehellinen. Toisinaan kysymyksiin vastaaminen voi olla vaikeaa, mikäli kyse on esimerkiksi nopeasti tapahtuneesta ryöstöstä, eikä tekijää tai tekijöitä ole nähnyt kunnolla. Tuolloin on viisainta ainoastaan vastata todenmukaisesti.

Aluksi on hyvä tarkastaa, mitä vakuutuksen säännöt ja ehdot sanovat tapahtuneesta. Jos asiassa ilmenee ristiriitoja tai kaikki korvaukseen oikeuttavat tuntomerkit eivät täyty, on hyvä ottaa yhteyttä vakuutusyhtiön asiakaspalveluun asian selvittämiseksi. Tottahan toki joskus käy niin, että osoittautuu, ettei vakuutus syystä tai toisesta korvaa sattunutta vahinkoa esimerkiksi vakuutuksenottajan tapahtumahetkisen humalatilan vuoksi.

Suomessa on voimassa vakuutussopimuslaki, jonka tarkoituksena eritellä osapuolten väliset velvollisuudet ennen vakuutussopimuksen syntymistä sekä sen aikana. Lisäksi korvausprosessista on tehty tarkkoja määritelmiä, joita tutkimme tarkasti tässä artikkelissa.

Yleisimmät vakuutukset lienevät koti-, tapaturma-, auto- ja matkavakuutukset. Osa vakuutuksista on pakollisia, kuten esimerkiksi se, että vuokralainen ottaa asuttamaansa asuntoon kotivakuutuksen.

Lähes jokainen suomalainen on ollut jossakin vaiheessa yhteydessä vakuutusyhtiöön korvaustenhakumielessä. Viime vuosien aikana tehtyjen julkisen puolen terveydenhuoltopalveluiden leikkausten vuoksi yhä useampi on ottanut terveysvakuutuksen ainakin jälkikasvulleen, ja matkailun lisääntyminen on näkynyt myös siinä, että lomamatkan aikana maksettuihin läkärikäynteihin haetaan takautuvasti korvausta.

 

Vakuutusyhtiöiden toimintaperiaate on pitkälti sama

Vahingon sattuessa on hyvä olla välittömästi yhteydessä vakuutusyhtiöön, jotta korvausprosessin saa heti käyntiin. Käytännössä jokaisella Suomessa toimivalla vakuutusyrityksellä on sähköinen korvaushakemuslomake internetissä tai asiakaspuhelin, johon voi ilmoittaa vahingosta ja saada lisätietoa korvausvaatimuksista.

Korvausprosessissa edellytetään omien yhteystietojen lisäksi tarkkaa selvitystä tapahtuneesta sekä tapahtuma-ajan ja -paikan ilmoittamista. Jos vahinkotapauksella on silminnäkijöitä, on hyvä ilmoittaa heidän yhteystietonsa annettuun kohtaan. Heihin voidaan tarvittaessa olla yhteydessä lisätietojen saamiseksi.

Mikäli kyseessä on varkaus, vakuutusyhtiöt yleensä edellyttävät, että asiakas on tehnyt asiasta rikosilmoituksen, jotta korvausta voi hakea. Rikosilmoitusta edellytetään useimmiten korvaushakemuksen liitteeksi, mutta toisinaan vaaditaan ainoastaan sen säilyttämistä mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten.

Mikäli korvausvaatimukselle toivoo mahdollisimman sujuvaa ja nopeaa käsittelyä, on viisainta laittaa rikosilmoitus korvaushakemuksen mukaan oma-aloitteisesti. Mitä kattavammin hakemuslomake on täytetty, ja mitä enemmän asiaan tavalla tai toisella liittyviä dokumentteja se sisältää, sitä varmempaa on, että vakuutusyhtiö saa asian käsiteltyä ripeästi.

Yksi tyypillisimmistä korvausvaatimuksista on matkailijan vakuutukseen liittyvä lääkäri- ja lääkekulukorvaus. Mikäli esimerkiksi lomamatkan aikana teloo jalkansa, ja joutuu sen vuoksi käymään lääkärin puheilla, on syytä säilyttää lääkärin mahdollisesti täyttämä lomake, sairaalasta saatu lasku tai kuitti ja mahdollinen lääkemääräys ja lääkkeiden hankinnasta koituneista kustannuksista kertovat kuitit.

Se, että kuiteista voi ottaa valokuvan ja ne voi syöttää vakuutusyhtiön nettisivulta löytyvään lomakkeeseen, on ripeyttänyt vakuutusasioiden käsittelyä huomattavasti. Aiemmin kuitit oli poikkeuksetta toimitettava vakuutusyhtiöön paperimuodossa, joten ne jäivät helposti lojumaan useamman viikon ajaksi ainakin silloin, kun kyseessä ei ollut kovin merkittävä summa. Helppo korvaustenhakumenettely ja luotto viranomaisiin ja vakuutusyhtiöihin on yksi syy siihen, että suomalaiset ottavat vakuutuksia mielellään.

Asiakkaan on hyvä muistaa, että tietyissä tapauksissa voidaan edellyttää asiakirjojen säilyttämistä. Jos kyseessä on esimerkiksi sairaskuluvakuutus ja asiakas on hakemassa korvauksia lääkärikäynneistä, voi vakuutusyhtiö vaatia, että kuitteja säilytetään 6 kuukautta päätöksenteon jälkeen. Kuluttajan täytyy siis pitää niistä hyvää huolta, jos yritys ottaa yhteyttä ja haluaa tarkistaa ne.

Vakuutusyhtiön kanssa asioidessa on välttämätöntä olla ehdottoman rehellinen. Vakuutussopimuslaissa edellytetään, että vakuutetun tiedonantovelvollisuuden laiminlyöminen tai huolimattomuus vaikuttaa korvauksen suuruuteen, tai sitä ei äärimmäisessä tapauksessa myönnetä lainkaan. Mikäli antaa korvauksen saamiseksi vääriä tietoja tahallisesti ja jää siitä kiinni, on kyseessä vakuutuspetos, josta voidaan tuomita jopa vankeusrangaistukseen.

Korvauspäätöksestä ilmoittaminen ja sen maksaminen
Vakuutusyhtiö ilmoittaa korvauspäätöksestä aina kirjallisesti asiakkaalleen tarjotakseen mahdollisimman kattavan tietopaketin tilanteesta. Korvauspäätöksistä ei ole asetettu säädöksiä vakuutussopimuslaissa, mutta hyvien vakuutustapojen mukaisesti edellytetään, että päätöksiin on annettu perustelu. Kattavaa perustelua edellytetään tilanteissa, joissa korvaushakemus on hylätty tai poikkeaa alkuperäisestä. Kielteisen korvauspäätöksen yhteydessä edellytetään, että lopullinen päätös ja tarkat erittelyt syistä on saatettu asiakkaan tietoon.

Mikäli korvaushakemus on hyväksytty, täytyy vakuutusyhtiön maksaa korvaus viimeistään kuukauden sisällä ajankohdasta, jolloin se on saanut tarvittavat tiedot maksun suorittamiseksi. Jos korvauskäsittely syystä tai toisesta viivästyy, täytyy hakijalle ilmoittaa viivästymisestä sekä siihen vaikuttaneista syistä. Lisäksi tälle summalle tulee maksaa viivästyskorkoa lain ja mahdollisten ehtojen määrittämän sopimuksen mukaisesti.

 

Päätöksestä valittaminen

Jos korvauspäätökseen ei ole sen saadessaan tyytyväinen, on siitä mahdollista valittaa. Korvausmenettelyssä kannattaa yleensä ensimmäisenä ottaa yhteyttä korvauskäsittelijään tai kyseiseen organisaatioon, joka on tehnyt päätöksen. Toisinaan ilmenee, että korvaushakemuksessa on ilmennyt puutteita, tai hakija on unohtanut merkitä seikkoja, jotka voivat kasvattaa korvauksen suuruutta. Tällaisissa tilanteissa korvauksenhakija voi useimmiten täydentää hakemustaan puuttuvilta osin.

Mikäli yhteisymmärrystä ei käsittelijän tai organisaation kanssa löydy, asiakas voi olla yhtiöstä riippuen seuraavassa vaiheessa yhteydessä asiakasvaltuutettuun, joka katsoo läpi muutoksenhakuilmoituksia. Jos hänestä ei ole apua, voi asiakas ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, jonka tarkoituksena on auttaa kuluttajia tarjoamalla korvauksiin ja vakuutuksiin liittyvää konsultointia ilmaiseksi.

Mikäli kuluttajasta tuntuu vielä tässäkin vaiheessa siltä, että vakuutusyhtiön päätös ei ole oikeudenmukainen, voi vakuutusyhtiön muutokseen hakea apua Vakuutuslautakunnalta, yleiseltä tuomioistuimelta tai kuluttajariitalautakunnalta. Edellytyksenä on, että vakuutusyhtiön antamasta kirjallisesta korvauspäätöksestä on kulunut alle 3 vuotta.

Vakuutusyhtiöitä vastaan taisteleminen voi tuntua ajatuksena uuvuttavalta, mutta mikäli syystä tai toisesta kokee, että omassa vakuutusasiassa on saanut osakseen epäoikeudenmukaista palvelua tai kohtelua, on viisainta viedä asiaa eteenpäin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *